battery, cells, energy-3360317.jpg

Energiatõhusus

Meie väljastame projekteeritavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiamärgiseid (projektipõhised energiamärgised ehk ETA). Selleks kasutame dünaamilist simulatsiooni tarkvara ning teostame hoonele energiatõhususe arvutuse, millele järgneb energiamärgise väljastamine Ehitisregistri keskkonnas.

Mis on energiamärgis?

Energiamärgis on dokument, mis antakse projekteeritava või olemasoleva sisekliima tagamisega hoone kohta ja mille eesmärk on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus. Energiamärgisel kajastatakse hoone tegelik või eeldatav aastane energiakasutus, mis märgitakse energiamärgise tiitellehel asuvale skaalale, andes hoonele vastava energiatarbe klassi.
  • Energiatõhususe arvutustel (uued ja rekonstrueeritavad hooned)
  • Mõõdetud või hinnatud energiakasutusel (olemasolevad hooned)

Erinevad energiaklassid näitavad, kui palju hoone tarbib energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone. Erinevatele energiatüüpidele (väikeelamud, korterelamud, ühiskondlikud hooned jms) on erinevad piirmäärad energiaklassidele. 

Energiamärgis on kohustuslik:

  • Uutel ehitatavatel hoonetel
  • Üle 500 m² kasuliku pinnaga avalikel hoonetel
  • Olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja

Energiamärgise tellib hoone omanik, korterelamu juhatus/haldaja, kelle kohustus on anda energiamärgise koopia üle kõigile ühistu liikmetele. Korteriomanikul on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile.